SK HU


-

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla

Štandardy kvality dodávaného tepla a služieb pri jeho dodávke sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2012 Z.z. z 31. júla 2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 z 5. septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

V predchádzajúcom období sa štandardy kvality dodávaného tepla a služieb pri jeho dodávke riadili Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 316/2008 Z.z. a Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 92/2011 Z.z..

Práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom sú uvedené v § 14 - § 25 Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014 (.pdf)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015 (.pdf)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 (.pdf)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017 (.pdf)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018 (.pdf)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019 (.pdf)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020 (.pdf)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021 (.pdf)


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

CALOR, s.r.o. ako obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve mesta Komárno je povinná zverejňovať zákonom určený rozsah informácií. Od 1.1.2012 má podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony, a to zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (najmä zákon č.382/2011) zákonné povinnosti zverejňovať na svojom webovom sídle zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo týkajúcu sa používania verejných prostriedkov, prostriedkov nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo sa týkajú nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

tabulky zmluvy, faktúry a objednávky


Ostatné dokumenty

Výročné správy: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Etický kódex zamestnanca

Naše riešenia:

ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení ukážka našich riešení